Emner

Underemner
 • Opdrags- og prisoplysning (37)   Vis sagsresuméer
  • Advokat ej berretiget til højere salær end angivet i avisannonce (kendelse)
  • Advokat havde ikke givet skriftlig prisoplysning inden det salærbetingede arbejde blev udført (kendelse)
  • Advokat havde ikke i tilstrækkelig grad vejledt klager om fri proces, hvorfor salæret bortfaldt (kendelse)
  • Advokat havde ikke informeret klagerne om, at deres forespørgsel på et testamente ville koste noget. (kendelse)
  • Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved ikke at have givet prisoplysning forud for et indledende møde. Advokatens salær på 5.000 kr. inkl. moms var ligeledes rimeligt (kendelse)
  • Advokat oplyste salæromkostninger ekskl. moms til sin klient, der var forbruger (kendelse)
  • Advokat sendte først skriftlig opdrags- og prisoplysning, da denne havde udført salærbetinget arbejde i sagen i form af et testamente og en ægtepagt (kendelse)
  • Advokat var forpligtet til at give prisoplysning, selvom salæret blev udredt af statskassen (kendelse)
  • Efter markedsføringslovens § 13 skal den anførte timepris til en forbruger være inklusiv moms (kendelse)
  • En advokat havde ikke givet klienten behørig prisoplysning (dom)
  • En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at give en skriftlig opdrags- og prisoplysning, da klagerne henvendte sig igen med et nyt opdrag, og ved ikke sammen med klagerne havde drøftet muligheden for at indbringe sagen for et ankenævn. (dom)
  • En advokatfuldmægtig havde ikke givet en tilstrækkelig klar og forståelig prisoplysning. Det var desuden i strid med god advokatskik i forbindelse med salærafregningen at modregne et indbetalt beløb, som klienten havde betalt til dækning af retsafgiften (”øremærket”). (dom)
  • En beskikket forsvarers pligt til at give skriftlig opdrags- og prisoplysning samt til at inddrage og holde klienten orienteret (dom)
  • Fagforening kontaktede indklagede om bistand til klager. Advokatnævnet fandt, at indklagede ikke havde givet klager tilstrækkelig prisoplysning. (kendelse)
  • Hvad skal der stå i en opdrags- og prisoplysning? (artikel)
  • Ikke salær for indledende arbejde med stillingtagen til, hvorvidt advokat ville overtage klagers sag (kendelse)
  • Indklagede undlod at vejlede sin klient om muligheden for at klage over et salær til Advokatnævnet (kendelse)
  • Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende (kendelse)
  • Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende. (kendelse)
  • Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende. (kendelse)
  • Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som forbruger. (kendelse)
  • Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som forbruger. (kendelse)
  • Klager var forbruger og skulle have modtaget en skriftelig opdrags- og prisoplysning (kendelse)
  • Konsekvenser af manglende prisoplysning (artikel)
  • Krav til pris- og opdragsbekræftelser (artikel)
  • Manglende prisoplysninger og sag om forældremyndighed (artikel)
  • Nævnets afgørelser om prisoplysning (artikel)
  • Opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning (dom)
  • Oplysning om salærtakster på hjemmeside var bindende i erhvervssag, hvor der ikke var givet yderligere prisoplysning. (kendelse)
  • Pligt til at give opdrags- og prisoplysning, selvom klienter er venner og familie (kendelse)
  • Prisoplysning var for generel til at opfylde kravene til skriftlig prisoplysning (kendelse)
  • Prisoplysning var ikke fyldestgørende, da advokaten ikke havde oplyst med hvilken timesats hans salær, som ikke kunne fastsættes på forhånd, ville blive beregnet. Advokatnævnet godkendte salæret. (kendelse)
  • Prisoplysning var ikke tilstrækkelig fyldestgørende i forhold til, hvilke salærtakster sagen ville blive afregnet med. (kendelse)
  • Salærbortfald pga. manglende vejledning om at fri proces ikke dækkede salæret (kendelse)
  • Salærklage: Skønsmæssig nedsættelse af salær. Advokatnævnet bemærkede, at de gamle salærtakster er ophævet for flere år siden, og at de ikke er et gældende salærparameter (kendelse)
  • Tvivl om klager var forbruger (kendelse)
  • Åbningsstatus i dødsbo udgjorde hverken rettidigt eller tilstrækkelig prisoplysning, men var derimod bindende som et overslag (kendelse)