Emner

 • Advokatens forhold til klienten (84)   Vis sagsresuméer
  • Advokat begik faglig fejl ved ikke for boligeretten at fremlægge sammenlignelige lejemål eller godtgøre, at der ikke fandtes sådanne, til støtte for klientens påstand (kendelse)
  • Advokat havde pligt til at downloade sagsakter fra minretssag.dk og at opbevare disse i en passende periode efter sagens afslutning (kendelse)
  • Advokat henvendte sig til klients nye advokat vedrørende udestående salær (kendelse)
  • Advokat tildelt irettesættelse for manglende opbevaring af sagsakter efter sagens afslutning (kendelse)
  • Advokat udtrådte dagen før hovedforhandling (kendelse)
  • Advokaten skal bevise, at der er givet ankevejledning (kendelse)
  • AER art. 58 (abonnementsaftale) og det frie advokatvalg (responsa)
  • Beskikket advokat pålagt sanktion for ikke at tilbyde sin klient en drøftelse af sagen før hovedforhandling (kendelse)
  • En advokat var ikke forpligtet til af egen drift at undersøge, om en erhvervsdrivende klient kunne opnå forsikringsdækket retshjælp (kendelse)
  • En beskikket bistandsadvokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke af egen drift at kontakte forurettede eller dennes værge inden retsmødet (kendelse)
  • En beskikket forsvarers pligt til at give skriftlig opdrags- og prisoplysning samt til at inddrage og holde klienten orienteret (dom)
  • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
  • Klientens interesser forud for alt (dom)
  • Udtalelser som beskikket forsvarer til pressen (dom)