Emner

 • Almindelige principper for advokaters adfærd (95)   Vis sagsresuméer
  • Advokat foretog arrestbesøg og agerede på vegne af en sigtet på et tidspunkt, hvor hans beskikkelse som forsvarer var tilbagekaldt (kendelse)
  • Advokat gav mod bedre vidende tilsagn om at kunne møde som forsvarer på 50 retsdage (kendelse)
  • Advokat gav tilsagn om at kunne møde i retten på en dag, der var reserveret til hovedforhandling i en anden sag (kendelse)
  • Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved i en verserende forældreansvarssag at afholde børnesamtale med de involverede børn på sit kontor, uanset at børnene selv havde taget initiativ hertil (kendelse)
  • Advokat lod sin klients datter overvære et møde med klienten vedr. en verserende forældreansvarssag om datteren. (dom)
  • Advokat nægtede at medvirke til tilsyn (dom)
  • Advokat repræsenterede 9-årigt barn uden opdrag (kendelse)
  • Advokat sammenlignede under retssag sin modpart med en svindeldømt i en sag kendt fra pressen (kendelse)
  • Advokaten havde ikke udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvaskloven (kendelse)
  • Advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved i strid med retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 3. pkt. at overlevere materiale fra straffesagen til sin klient (kendelse)
  • Advokaten, der var beskikket forsvarer, havde modtaget vederlag af statskassen og opkrævede samtidig yderligere salær hos sin klient (kendelse)
  • Advokats ukendskab til retsregel samt spørgsmål om indbringelse af beslutning om offentliggørelse for domstolene (dom)
  • De advokatetiske regler (artikel)
  • En advokat har pligt til at efterleve Advokatnævnets kendelser, herunder har advokaten pligt til at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet (dom)
  • En advokat har pligt til at efterleve Advokatnævnets kendelser, herunder har advokaten pligt til at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet inden for den af Civilstyrelsen fastsatte betalingsfrist (dom)
  • Forsvarsadvokat spurgte efter domsafsigelse, om dommen var skrevet på forhånd (kendelse)
  • Henvendelse til varetægtsfængslet om forsvarerskifte (kendelse)
  • I en forældreansvarssag havde advokaten en telefonisk samtale med klientens søn og sendte efterfølgende en sms til sønnen, uden at advokaten orienterede modparten herom (kendelse)
  • Klage over bobestyrers manglende oprettelse af særskilt bankkonto (kendelse)
  • Klage over bobestyrers videregivelse af cpr. nr. (kendelse)
  • Korrespondance på Facebook med 8-årigt barn (kendelse)
  • Manglende medvirken til tilsyn med opdrags- og prisoplysninger (kendelse)
  • Manglende orientering om adresseændring til Advokatsamfundet (kendelse)
  • Manglende prisoplysninger og sag om forældremyndighed (artikel)
  • Uberettiget brug af advokattitlen (kendelse)