Klage over bobestyrers videregivelse af cpr. nr.

Sagsdato: 23. marts 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at bobestyrer ved i det konkrete tilfælde at have videregivet oplysning om klagers cpr. nr. til boets arvinger havde handlet i strid med god advokatskik.