Emner

  • Advokatnævnets sanktions- og reaktionsmuligheder (39)   Vis sagsresuméer
    • Bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
    • En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at have tilbageholdt en del af købesummen, og på ny tilsidesat god advokatskik ved fortsat at foretage tilbageholdelse uanset, at Advokatnævnet havde fundet, at tilbageholdelsen var tilsidesættelse af god advokatskik. (dom)
    • Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid på ca. 22 måneder, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13. (dom)