Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid på ca. 22 måneder, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13.

Sagsdato: 16. december 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Efter en samlet bedømmelse og i betragtning af de hensyn, der begrunder reglerne om god advokatskik og sanktion ved tilsidesættelse, fandt Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte den bøde, Advokatnævnet havde ikendt en advokat, som følge af den meget lange sagsbehandlingstid, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13. Den samlede sagsbehandlingstid ved Advokatnævnet var på ca. 22 måneder fra klagens modtagelse den 30. august 2010 til afsigelsen af kendelsen den 3. juli 2012. Højesteret lagde til grund, at der havde været en ikke ubetydelig periode uden aktivitet, der bl.a. skyldtes en midlertidig ophobning i nævnet af verserende sager som følge af personalemangel og reorganisering af arbejdet i nævnets sekretariat. Højesteret fandt endvidere, at den samlede sagsbehandlingstid ved Advokatnævnet og domstolene ikke indebar en krænkelse af artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Både byretten og landsretten havde tiltrådt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, men havde halveret bøden på grund af sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet.