Advokats ukendskab til retsregel samt spørgsmål om indbringelse af beslutning om offentliggørelse for domstolene

Sagsdato: 26. november 2013
Sagstype: dom

Resumé:
Det er en fundamental forpligtelse for en advokat at gøre sig bekendt med al lovgivning, som kan have betydning for klientens sag. Ukendskab til en retsregel inden for det retsområde, der blev rådgivet inden for, var derfor en overtrædelse af god advokatskik. Det følger af formuleringen af lovbestemmelserne i retsplejelovens § 147 c, § 147 d og § 147 e og af lovens forarbejder, at Advokatnævnets offentliggørelse af en kendelse efter retsplejelovens § 147 c, stk. 6, ikke har karakter af en sanktion, der kan indbringes for domstolene. Offentliggørelse af en kendelse er derimod en beslutning, som Advokatnævnet suverænt kan træffe.