Henvendelse til varetægtsfængslet om forsvarerskifte

Sagsdato: 19. november 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at det var i strid med god advokatskik, at indklagede rettede henvendelse til en varetægtsfængslet, som der ikke var grundlag for at antage, at indklagede inden anholdelsen havde haft kontakt til om den konkrete sag. Indklagede blev pålagt en bøde. Kendelsen er stadfæstet af landsretten.