Advokat gav tilsagn om at kunne møde i retten på en dag, der var reserveret til hovedforhandling i en anden sag

Sagsdato: 4. december 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde handlet i strid med god advokatskik ved at meddele retten, at hun kunne give møde i en nævningesag på en dato, som hun allerede havde reserveret til hovedforhandling i en anden sag, dvs. en dobbeltberammelse. Advokaten havde gjort gældende bl.a., at hun ikke var opmærksom på problemstillingen pga. fravær grundet barsel. Nævnet tillagde det formildende omstændigheder, at der var tale om en utilsigtet fejl, og at advokaten gjorde ihærdige forsøg på at løse problemet. Det forhold, at advokaten var på barsel, da hun gav meddelelsen til retten, der førte til dobbeltberammelsen, fik ikke betydning for sanktionsfastsættelsen i formildende retning.