Advokat foretog arrestbesøg og agerede på vegne af en sigtet på et tidspunkt, hvor hans beskikkelse som forsvarer var tilbagekaldt

Sagsdato: 27. juni 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
A havde været beskikket som forsvarer for X, der var sigtet i et større sagskompleks, men beskikkelsen blev tilbagekaldt af retten den 13. maj. A besøgte X i arresten den 16. maj og anmodede ved e-mail af 18. maj på vegne X retten om at beskikke en ny, navngiven forsvarer for X. Advokatnævnet fandt, at A havde handlet groft i strid med god advokatskik ved at have foretaget arrestbesøget og ageret på X's vegne på et tidspunkt, hvor beskikkelsen var tilbagekaldt. A blev pålagt en bøde på 40.000 kr.