En advokat har pligt til at efterleve Advokatnævnets kendelser, herunder har advokaten pligt til at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet inden for den af Civilstyrelsen fastsatte betalingsfrist

Sagsdato: 10. september 2020
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Aalborg tiltrådte ved dom af 10. september 2020, at en advokat ved ikke rettidig at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet havde undladt at efterleve en endelig afgørelse fra Advokatnævnet. Advokaten havde herved tilsidesat sine pligter til at udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Retten stadfæstede nævnets kendelse.