Advokat repræsenterede 9-årigt barn uden opdrag

Sagsdato: 16. juni 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat henvendte sig til en kommune, idet hun som advokat eller bisidder ville indtræde i en verserende børnesag om flytning af en 9-årig, anbragt pige fra plejefamilie til døgninstitution. Henvendelsen til kommunen skete uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og der var således ikke etableret et advokat/klient forhold. Advokaten tilsidesatte derfor god advokatskik ved sin adfærd. Da kommunen efterfølgende afviste, at hun kunne blive bisidder for pigen, rettede advokaten en generel kritik mod kommunen i anledning af dens håndtering af sagen. Nævnet fandt, at advokaten ved sine ytringer havde tilsidesat god advokatskik, og lagde ved afgørelsen vægt på, at advokaten ikke repræsenterede en part i sagen, hvorfor der ikke var tale om varetagelse af klientinteresser. Henset til sagens karakter og den omstændighed, at advokaten handlede uden opdrag i sagen og fortsatte med at rette henvendelse til de involverede parter under angivelse af at varetage barnets interesser efter at have modtaget en e-mail fra forældremyndighedsindehaveren, hvorved denne frabad sig at være repræsenteret af hende som advokat, fandt nævnet efter en samlet vurdering af adfærden, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik. Ved sanktionens fastsættelse blev der endvidere lagt vægt på, at advokaten havde haft en længere sms-korrespondance med det 9-årige barn.