Indklagede undlod at vejlede sin klient om muligheden for at klage over et salær til Advokatnævnet

Sagsdato: 29. maj 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde bistået klager i forbindelse med en ejendomshandel, og der opstod efterfølgende tvist om, hvorvidt bistanden havde været mangelfuld. Klienten bestred på den baggrund også salærets rimelighed, og indklagede fastholdt salærkravet. Indklagede undlod i den forbindelse at vejlede om muligheden for at klage til Advokatnævnet. Nævnet frifandt indklagede i relation til klagen over mangelfuld bistand, men nævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at vejlede om, at der kunne klages over salæret til Advokatnævnet. Sanktionen blev fastsat til en irettesættelse, idet der blev lagt vægt på, at det fremgik af forholdene, at klager var bekendt med muligheden for at klage til Advokatnævnet. Indklagedes salær blev samtidig godkendt.