Efter markedsføringslovens § 13 skal den anførte timepris til en forbruger være inklusiv moms

Sagsdato: 11. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Efter markedsføringslovens § 13 skal den anførte timepris til en forbruger i en skriftlig prisoplysning være inklusiv moms. Da advokaten havde oplyst sin timepris som eksklusiv moms, var dette en overtrædelse af markedsføringslovens § 13. Advokaten havde derfor ikke givet tilstrækkelig prisoplysning og derved tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Under hensyn til karakteren af forseelsen pålagde Advokatnævnet den pågældende advokat en irettesættelse i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1 (dissens). Advokatnævnet godkendte salæret, som ikke kunne anses for urimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2 (dissens). Nævnet udtalte, at den anførte timepris i en ordrebekræftelse skal være inklusiv moms, når klienten er forbruger, jf. markedsføringslovens § 13, og da der således var afgivet en mangelfuld prisoplysning, var det advokaten, der skulle bevise, at den ydede bistand berettigede til salæret. Advokatnævnet lagde ved vurderingen af salæret bl.a. vægt på, at advokatens timepris var oplyst som en pris eksklusiv moms, og at der ikke mellem parterne var uenighed om, hvorvidt den oplyste timepris var med eller uden tillæg af moms.