Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som forbruger.

Sagsdato: 9. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nævnet fandt, at den omstændighed at et forældrekøb af en ejerlejlighed skete med henblik på udlejning i virksomhedsskatteordningen, ikke indebar, at klager rettede henvendelse til advokaten som erhvervsdrivende. Når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, og hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, om størrelsen af det salær, advokaten agter at beregne sig. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på en klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige. Ved ikke at have sikret sig, at klager skriftligt var blevet orienteret om den måde, hvorpå salæret ville blive beregnet, havde indklagede tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.