Advokat havde ikke i tilstrækkelig grad vejledt klager om fri proces, hvorfor salæret bortfaldt

Sagsdato: 30. august 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Hvis en advokat yder bistand, der efter advokatens opfattelse ikke dækkes af en fri procesbevilling, påhviler det advokaten at føre regnskab med sådant arbejde og på en klar og entydig måde at orientere klienten om, at det ikke dækkes af bevillingen. Advokatnævnet fandt, at en advokat, der bistod sin klient i flere sager – herunder også en sag, der var omfattet af fri proces – ikke i tilstrækkelig grad havde vejledt klienten om, at fri procesbevillingen ikke dækkede udgifterne i forbindelse med de andre sager. Klienten kunne dermed have fået en berettiget forventning om, at hun ikke selv skulle betale salær til advokaten, hvorfor Advokatnævnet lod salæret bortfalde.