Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved ikke at have givet prisoplysning forud for et indledende møde. Advokatens salær på 5.000 kr. inkl. moms var ligeledes rimeligt

Sagsdato: 22. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet vurderede, at det ikke havde været muligt for den indklagede advokat forud for det indledende møde at give en skriftlig prisoplysning, idet advokaten på dette tidspunkt ikke havde de oplysninger om sagen og den ønskede bistand, som skulle danne grundlag for udfærdigelsen af en skriftlig prisoplysning. På denne baggrund frifandt Advokatnævnet advokaten. For så vidt angik salæret måtte klageren – uanset at der ikke inden mødet forelå en skriftlig opdrags- og prisoplysning – have forventet, at han ved at afholde møde med advokaten havde indledt et salærbetinget samarbejde. Advokatnævnet fandt, at et salær på 5.000 kr. inkl. moms for et møde af to timers varighed ikke kunne anses for urimeligt. Der er udtalt dissens vedrørende salærets størrelse.