Advokat sendte først skriftlig opdrags- og prisoplysning, da denne havde udført salærbetinget arbejde i sagen i form af et testamente og en ægtepagt

Sagsdato: 11. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet afviste sagen, idet der mellem klagerne og den indklagede advokat var uenighed om, hvad der var blevet aftalt på det indledende møde. Spørgsmålet om, hvorvidt det i sagen opkrævede salær kunne anses for rimeligt forudsatte derfor en stillingtagen til, om det på det indledende møde var blevet aftalt, at der skulle udarbejdes testamente og ægtepagt, og der dermed var blevet etableret en aftale om bistand mellem parterne.