Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende

Sagsdato: 1. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager havde en tvist med en entreprenør om betalingen for oprensning af en olieforurening i forbindelse med, at entreprenøren efter en ildebrand skulle opføre et ny hus for klageren til erstatning for det nedbrændte, hvorfra klager, som betegnede sig selv som ”redaktør, journalist og forfatter”, drev forlagsvirksomhed. Advokatnævnet fandt, at klager i relation til reglerne om prisoplysning måtte vurderes som erhvervsdrivende. I relation til erhvervsdrivende skal en advokat, hvis det ikke er muligt at beregne honorarets størrelse på forhånd, på klientens anmodning angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Da det ikke var oplyst, at klager havde anmodet indklagede om oplysning om hans honorarberegning forud for hans honorarnota, havde indklagede ikke handlet i strid med god advokatskik.