Opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning

Sagsdato: 1. juli 2020
Sagstype: dom

Resumé:
Spørgsmål om blandt andet opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning, og tidsperspektivet i forbindelse med betaling af sagsomkostninger til modparten samt advokatens salær var genstand for en klagesag ved Advokatnævnet. Nævnet fandt, at den indklagede advokat havde tilsidesat god advokatskik. Endvidere blev advokatens salær nedsat. Advokaten indbragte kendelsen for domstolene. Byretten har nu stadfæstet nævnets kendelse vedrørende adfærdsdelen, og byretten afviste advokatens påstand om ophævelse af nævnets kendelse vedrørende salærdelen. Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse.