Tvivl om klager var forbruger

Sagsdato: 28. marts 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
X havde siden 1998 arbejdet som taxachauffør. Ved afgørelse truffet den 14. februar 2008 fandt Storkøbenhavns Taxinævn, at X ikke opfyldte betingelserne for at få tilladelse til taxikørsel. X anmodede herefter advokat A om bistand. Advokat A søgte i den forbindelse Civilstyrelsen om fri proces. Den 22. og 23. juli 2009 oplyste advokat A's fuldmægtig om salærberegningen i den pågældende sag. Advokatnævnet fandt, at X ikke havde taget kontakt til advokat A i egenskab af forbruger, hvorfor han ikke var berettiget til skriftlig prisoplysning. Nævnet frifandt derfor advokat A. Der er udtalt dissens.