Principal var ansvarlig for advokatfuldmægtigs opslag i Facebookgruppe

Sagsdato: 6. juni 2019
Sagstype: dom

Resumé:
En advokatfuldmægtige havde i flere opslag i en Facebook-gruppe omtalt en verserende retssag, hvor hun udtalte sig meget kritisk om modparten og dennes datter. Hun delte desuden i gruppen en byretsdom i sagen i ikke-anonymiseret form, således at modpartens fulde navn og adresse fremgik. Advokatnævnet fandt, at den advokatfuldmægtige med sine opslag havde udsat modparten og hendes datter for en unødig krænkelse og herved groft havde tilsidesat god advokatskik. Retten stadfæstede kendelsen og udtalte, at den omstændighed, at de fremsatte ytringer og offentliggørelsen af dommen skete i den advokatfuldmægtiges fritid, ikke medførte, at principalen var fritaget for sit ansvar for den fuldmægtiges adfærd. Retten lagde herved vægt på, at principalansvaret ikke alene er begrænset til arbejdstiden, og at den advokatfuldmægtiges ytringer mv. var blevet fremsat i direkte forlængelse af hendes arbejde som advokatfuldmægtig og på en facebookside, som hun var ordstyrer for netop i kraft af sin ansættelse hos advokaten.