Førelse af retssag uden at orientere klienten – oplysning om advokatens ansvarsforsikringsselskab fremgik af hjemmesiden

Sagsdato: 24. november 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Retten stadfæstede, at en advokat havde handlet i strid med god advokatskik (groft) ved at føre en retssag gennem to instanser uden at orientere sin klient, et forsikringsselskab, og uden at have sikret sig, at forsikringsselskabet var indforstået hermed. Retten fandt derimod ikke, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at have undladt at besvare forespørgsler om hans ansvarsforsikringsselskab, idet oplysningerne herom fremgik af advokatfirmaets hjemmeside på det relevante tidspunkt, og retten vurderede derfor, at advokaten på denne måde havde opfyldt oplysningsforpligtelsen.