Sen indgivelse af ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces var i strid med god advokatskik

Sagsdato: 10. december 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Landsretten tiltrådte, at indklagede i forbindelse med varetagelsen af klagers sag om personskadeerstatning havde tilsidesat god advokatskik, ved ikke at indgive ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces hurtigst muligt og ved ikke at have fulgt effektivt op på den seneste ansøgning om retshjælpsdækning.