Klage over bobestyrer befandt sig i en interessekonflikt m.v.

Sagsdato: 29. november 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet lagde til grund, at boets behandling var afsluttet i skifteretten. Advokatnævnet anså sig for kompetent til at behandle klage over bobestyrers inhabilitet, idet klagen rakte videre end skifterettens kompetence. Advokatnævnet anså sig herudover for kompetent til at behandle klage over, at indklagede havde lavet fejl i boregnskabet.