Klage over bobestyrer befandt sig i en interessekonflikt m.v.

Sagsdato: 29. november 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Skifteretten havde ved kendelse afsat bobestyrer. Advokatnævnet anså sig for kompetent til at behandle klage over, at bobestyrer havde ladet sig udpege som bobestyrer, idet klagen rakte videre end skifterettens kompetence. Advokatnævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved at lade sig udpege som bobestyrer og ved, mens han var bobestyrer, på vegne af den ene arving at have anlagt retssag mod boets øvrige arvinger.