Advokat sørgede ikke for, at der, som aftalt med klienten, skete tinglysning af en deklaration om kreditorbeskyttelse. Det forhold, at klager klagede til Advokatnævnet, kunne ikke medføre, at advokaten med rette kunne anse sagen for afsluttet uden meddelelse herom til klager.

Sagsdato: 5. februar 2016
Sagstype: dom

Resumé:
Vestre Landsret stadfæstede, at det var en grov overtrædelse af god advokatskik, at en advokat ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til afvisningen af en tinglysning og fulgt op på sagen. Advokaten påtog sig at bistå klager med tinglysning af en deklaration om kreditorbeskyttelse i august 2011. Den 25. maj 2012 blev tinglysning af deklarationen afvist for tredje gang, og sagen blev sluttet ved Tinglysningsretten. Advokaten havde ikke dokumenteret, at han i tilstrækkelig grad præciserede over for klager, hvilke oplysninger, der manglede i forhold til tinglysning af deklarationen.

Advokaten besvarede ikke fire henvendelser i oktober 2012 fra klager. Advokaten besvarede først klager ved brev af 25. september 2013, og advokaten afsluttede ikke herved sagen over for klager. Det forhold, at klager i november 2012 klagede til Advokatnævnet kunne ikke føre til, at advokaten uden meddelelse til klager med rette kunne anse sagen for afsluttet. I den forbindelse blev det også tillagt betydning, at advokaten ved brevet af 25. september 2013 forudsatte, at han stadig arbejdede med sagen.