Advokat, der var beskikket forsvarer, undlod at give møde under hovedforhandlingen af en straffesag ved Østre Landsret

Sagsdato: 26. juni 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
A var beskikket forsvarer for X, der var tiltalt i en straffesag. A anmodede forud for hovedforhandlingen om udsættelse af sagen pga. sygdom hos X, hvilken anmodning blev afvist af Østre Landsret pga. manglende dokumentation for lovligt forfald. Dagen forinden hovedforhandlingen meddelte A Østre Landsret, at X havde instrueret ham i ikke at møde til den berammede hovedforhandling, hvis sagen ikke blev udsat. Efter korrespondance med Østre Landsret meddelte A herefter, at hverken han eller hans klient ville give møde ved hovedforhandlingen den følgende dag. Advokatnævnet fandt, at A ved ikke at give møde ved hovedforhandlingen havde undladt at medvirke til behørig fremme af straffesagen, ligesom han havde forhindret, at sagen kunne behandles efter de regler, der gælder herom. At A handlede efter instruks fra sin klient kunne ikke føre til en ændret vurdering. A havde således handlet i strid med god advokatskik og blev herfor pålagt en bøde på 10.000 kr.

Retten i Aarhus har stadfæstet nævnets kendelse.