Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at påtage sig en sag for en klient, efter at advokatkontoret dagen forinden havde haft en telefonisk drøftelse med modparten vedrørende samme sag.

Sagsdato: 13. januar 2016
Sagstype: dom

Resumé:
A havde en telefonisk samtale med indklagede advokats kollega, som også modtog sagens dokumenter. Ved sagsoprettelsen viste det sig, at advokatkontoret i forvejen repræsenterede modparten B i en anden sag, hvorefter A blev meddelt, at kontoret ikke kunne påtage sig at føre sagen. 6 måneder efter rettede B henvendelse til advokatkontoret vedrørende sagen mod A, og indklagede advokat påtog sig sagen. Advokatnævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes advokaten, at han ikke blev opmærksom på interessekonflikten ved påtagelsen af sagen for B, men at han havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at udtræde af sagen, da han blev opmærksom på interessekonflikten. Retten i Aarhus og Vestre Landsret stadfæstede nævnets kendelse.