Manglende orientering om højere retsafgift

Sagsdato: 22. marts 2001
Sagstype: kendelse

Resumé:
I en sag ved byretten anlagt af klager blev sagsøgte frifundet. Indklagede ankede på vegne klager dommen til landsretten. Ved skrivelse af 7. januar 2000 meddelte justitssekretæren i landsretten, at landsretten havde beregnet en retsafgift, der var højere end det beløb, der var indsendt med ankestævningen, og landsretten anmodede om, at restbeløbet blev indsendt. Dette meddelte indklagede klager ved brev af 27. januar 2000. Af landsrettens retsbog af 4. februar 2000 fremgik, at anken var bortfaldet som følge af manglende indbetaling af retsafgift. Indklagede anmodede ved brev af 8. februar 2008 landsretten om at genoptage sagen. Ifølge retsbogen for den 22. februar 2000 afviste landsretten at omgøre beslutningen om afvisning. Advokatnævnet udtalte, at ved skrivelse af 7. januar 2000 opkrævede landsretten et yderligere beløb til dækning af retsafgift på 47.440 kr. til betaling inden 8 dage. Det blev samtidig meddelt, at klage over afgiftsberegningen kunne indgives inden 6 uger. Efter § 62 i retsafgiftsloven kan retten fastsætte en frist for betaling af retsafgift, såfremt afgiften ikke er betalt efter påkrav. Betales retsafgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. Klage over afgiftsberegningen har ikke opsættende virkning. Det påhvilede indklagede ved modtagelse af landsrettens skrivelse straks at orientere klager om det yderligere krav og om, at retsvirkningen af manglende betaling ville være, at anken for landsretten bortfaldt. Indklagede orienterede først klager ved skrivelse d. 27. januar 2000 og omtalte ikke virkningen af manglende betaling. Nævnet fandt derfor, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik. Indklagede blev tildelt en irettesættelse.