Anmodning om forsvarerskifte

Sagsdato: 26. januar 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde handlet i strid med god advokatskik ved over for retten at have fremsat anmodning om beskikkelse som forsvarer for X på baggrund af en anmodning fra en medindsat til X uden forinden at have sikret sig, at X havde et reelt ønske om ombeskikkelse.