Det var i strid med god advokatskik, at den berigtigende advokat tilbageholdt et beløb på 40.000 kr. af købesummen til dækning af mangler ved ejendommen og ikke foranledigede betaling af refusionsopgørelsen.

Sagsdato: 19. februar 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Østre Landsret stadfæstede ved dom af 19. februar 2015 Advokatnævnets kendelse af 17. april 2013 og fandt, at advokaten som berigtigende advokat i en ejendomshandel havde handlet i strid med god advokatskik ved uden hjemmel i købsaftalen eller anden aftale mellem parterne at have tilbageholdt et beløb på 40.000 kr. af købesummen til dækning af mangler ved ejendommen og ved ikke at have foranlediget betaling af refusionsopgørelsen.