Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at sende retten fyldestgørende oplysninger, hvorved sagsanlægget blev afvist

Sagsdato: 27. januar 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat indgav på vegne sin klient stævning til retten. Retten anmodede efterfølgende advokaten om en præcisering af retsgrundlaget og om at udbygge sagsfremstillingen. Retten gjorde i den forbindelse opmærksom på, at sagen ville blive afvist, såfremt retten ikke modtog disse oplysninger inden for den af retten fastsatte frist. Advokaten fremsendte ikke fyldestgørende oplysninger vedrørende stævningen inden for den fastsatte frist, hvorved sagsanlægget blev afvist. Advokatnævnet fandt, at advokaten således havde tilsidesat god advokatskik, og at det måtte anses som en skærpende omstændighed, at retten havde oplyst om følgerne af de manglende oplysninger. Nævnet fandt endvidere, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at have afgivet urigtige oplysninger om sagsanlæggets afvisning til klienten.