Således som opdraget var afgrænset, var der ikke interessekonflikt

Sagsdato: 16. december 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En fond, der ejede en række selskaber, indgik i 2010 en aftale om incitamentsaflønning af ledelsen i et af datterselskaberne. Advokat A, der var formand for datterselskabet, var tillige en del af fondsbestyrelsen. Et medlem af fondsbestyrelsen orienterede Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed om incitamentsprogrammet, og i en agterskrivelse fra maj 2015 meddelte Erhvervsstyrelsen, at incitamentsprogrammet måtte anses for ugyldigt. Fondsbestyrelsen havde anmodet advokat B om at bistå sig i forbindelse med Erhvervsstyrelsens behandling af sagen, og flertallet i bestyrelsen var af den opfattelse, at incitamentsprogrammet var gyldigt og dermed bindende. I forbindelse med, at advokat A skulle udtræde af det advokatfirma, hvor han havde været partner, opstod der en tvist med advokatfirmaet om, hvorvidt incitamentsprogrammet vedrørte advokatfirmaet eller ej, og advokat B bistod advokat A i denne del af sagen. Det var for advokat B’s rådgivning af advokat A uden betydning, om incitamentsprogrammet måtte anses for gyldigt eller ej. Således som opdraget var afgrænset, var der ikke interessemodsætninger mellem flertallet i fondsbestyrelsen og advokat A, og advokat B havde således ikke befundet sig i en interessekonflikt.