RPL § 126, stk. 4

Sagsdato: 11. marts 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde i forbindelse med oprydning af sine forældres dødsbo fundet en nøgle til en bankboks, som han senere fik åbnet. Advokatnævnet fandt, at advokat A ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at han havde rådighed over boksen eller grundlag for at tro, at han senere skulle behandle dødsboet efter de afdøde, ligesom han ikke havde grundlag for at tro, at X og de øvrige arvinger var indforstået hermed. Under hensyn til, at åbningen blev overværet af to bankansatte, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at advokat A herved i et forhold af økonomisk art havde udvist en adfærd, der var uværdig for en advokat, hvorfor nævnet frifandt ham.