Fakturering for at frafalde en eksekutorindsættelse i et testamente

Sagsdato: 26. maj 2004
Sagstype: kendelse

Resumé:
I 1989 oprettede advokat A for X og Y et testamente, hvori han blev indsat som eksekutor dog således, at han var bemyndiget til at lade boet overgå til privat skifte, såfremt han fandt, at betingelserne herfor var opfyldt. I april 2003 afgik X ved døden. Eneste arving i boet, Z, rettede telefonisk henvendelse til advokat A og forespurgte, hvad hans honorar ville være for at behandle boet, og om han ville frafalde bobestyrerindsættelsen. Ved brev af 1. maj 2003 til Z meddelte advokat A, at han var villig til at frafalde eksekutorindsættelsen under forudsætning af, at der blev betalt 1.000 kr. + moms for hans arbejde i forbindelse hermed, herunder den meddelelse, som han skulle sende til skifteretten. Z rettede herefter henvendelse til skifteretten og anmodede om, at boet blev udleveret til privat skifte. Skifteretten rettede skriftlig henvendelse til advokat A og anmodede om hans bemærkninger hertil. Ved brev af 8. maj 2003 til skifteretten meddelte advokat X: ”..at der i øjeblikket er forhandlinger om, hvorvidt arvingen [Z] eller jeg skal behandle boet”. Z meddelte til skifteretten, at der ikke verserede nogen forhandlinger mellem ham og advokaten. På et møde i skifteretten blev boet udleveret til Z til privat skifte. Advokatnævnet pålagde advokat A en bøde for at fakturere Z.