Købesummens betaling inden tinglysning

Sagsdato: 26. november 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde ikke påset, at den kontante del af købesummen i forbindelse med en ejendomshandel var erlagt forinden, skødet blev fremsendt til tinglysning. Nævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik. Indklagede blev pålagt en bøde på 2.500 kr.