Modregning af salærkrav i klientens indbetaling til modparten

Sagsdato: 8. maj 2008
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde modregnet sit salærkrav i et beløb, hans klient havde indbetalt til advokatens kontor. Af klientens betaling fremgik: "(...) [modpartens] tilgodehavende". Advokatnævnet fandt, at det burde have stået advokaten klart, at indbetalingen var øremærket til opfyldelse af rettens dom over for klientens modpart og pålagde indklagede en bøde for tilsidesættelse af god advokatskik.