Advokat påså ikke om betingelserne for opkrævning af inkassoomkostninger var overholdt

Sagsdato: 20. juni 2019
Sagstype: dom

Resumé:
Østre Landsret tiltrådte, at der ved inkassosagens begyndelse skal indhentes en kopi af rykkerskrivelser eller andet med inkassovarsel, der er sendt til skyldneren. Advokaten, der var fast inkassoforbindelse for sin klient, havde ikke i den konkrete sag foretaget en undersøgelse af, om betingelserne for at opkræve rykkergebyr, inkassogebyr og inkassoomkostninger var opfyldte. Advokatnævnet fandt, at advokaten herved havde tilsidesat god advokatskik. Byretten havde hjemvist sagen til fornyet behandling ved Advokatnævnet.