Klage over bobestyrer

Sagsdato: 11. september 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at klagen over bobestyrers generelle sagsbehandling, herunder vedrørende boopgørelsen, henhørte under skifterettens kompetence. Advokatnævnet havde imidlertid kompetence til at behandle klagen over, at bobestyrer ikke havde informeret om udfaldet af sidste bomøde og oplyst om klagemulighederne.