Modpartens advokat skal varetage sin klients interesser, ikke modpartens

Sagsdato: 12. januar 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager havde i en bodelingssag bl.a. klaget over, at modpartens advokat trænerede sagen, og at advokaten havde optrappet konflikten i sagen ved at indbringe bodelingssagen for skifteretten. Advokatnævnet fandt, at advokaten, som havde til opgave at varetage sin klients interesser, ikke var gået videre, end berettigede hensyn til klientvaretagelsen tilsiger. Advokatnævnet afviste herefter klagen som åbenbart grundløs.