Advokat undlod at foranledige sletning af registrering i RKI efter, at sagen var genoptaget i retten

Sagsdato: 20. maj 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager var indberettet til RKI på baggrund af et betalingspåkrav, der havde fået 1. og 2. påtegning. Efterfølgende blev sagen genoptaget i retten og fortsatte som civil sag. Advokatnævnet fandt, at det var i strid med god advokatskik, at advokaten herefter ikke af egen drift i umiddelbar forlængelse af, at sagen blev genoptaget, foranledigede registreringen i RKI slettet.