Advokatarbejde af ”ualmindelig ringe kvalitet” førte til bortfald af salær på 155.800 kr.

Sagsdato: 20. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokats behandling af et ukompliceret dødsbo med klager som eneste arving havde været af ualmindelig ringe kvalitet. Advokaten indbetalte bl.a. ikke boafgift, hvorved boet blev påført et tab, og han udbetalte ikke den resterende arv til klager. Klager var derfor nødt til at antage en anden advokat til at færdiggøre arbejdet. På denne baggrund sås advokatens arbejde med dødsboet ikke at have haft nogen værdi for klienten, hvorfor salæret bortfaldt.