Advokatnævnets kompetence, når et bo er afsluttet ved skifteretten

Sagsdato: 13. marts 2006
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A indgav klage til Advokatnævnet, der i første omgang afviste klagen med henvisning til, at klagen henhørte under skifteretten. Advokat A indgav herefter klage til skifteretten, der afviste klagen, da boet var afsluttet. På dette grundlag besluttede nævnet efter advokat A's fornyede henvendelse at realitetsbehandle klagen under hensyn til, at klagen – da boet var afsluttet – ikke længere henhørte under skifteretten