Advokatnævnet havde kompetence til at behandle klage over likvidators kollega

Sagsdato: 26. august 2009
Sagstype: kendelse

Resumé:
Sø- og Handelsretten besluttede den 13. februar 2009 tvangsopløsning af klagers selskab, A ApS, på grund af manglende indsendelse af regnskab for 10. november 2005 til 30. april 2007 til Er­hvervs- og Selskabsstyrelsen. Indklagedes kompagnon blev udpeget som likvidator af skifteretten. Indklagede udførte arbejdet med likvidationen. Indklagede forkyndte likvidationen, foretog undersøgelser og indhentede oplysninger om sel­ska­bet. Endvidere afholdt indklagede møde med klager og selskabets revisor.  Klager indgav klage til Advokatnævnet over, at indklagede ikke havde orienteret ham som selskabets ejer om faktureringen og betalingen ud af selskabets midler i november 2008. Endvidere påstod klager nedsættelse af salæret til 5.000 kr. Nævnet fandt, at både adfærd- og salærklagen faldt ind under dets kompetence.