Advokat kaldte sin klient for ”fjols”

Sagsdato: 27. august 2021
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager havde bl.a. klaget over, at indklagede havde kaldt klager et ”fjols”. Advokatnævnet fandt, at uanset, at ordet ”fjols” kan forekomme stødende, at indklagede under de konkrete omstændigheder ikke havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, idet nævnet lagde vægt på indklagedes oplysninger om den sammenhæng, hvori dette blev anvendt.