Udtalelser på Facebook

Sagsdato: 12. december 2019
Sagstype: dom

Resumé:
Østre Landsret tiltrådte, at en advokats udtalelser på Facebook blev fremsat i hans egenskab af advokat, og at advokaten gik videre, end det var berettiget, og derved havde handlet i strid med god advokatskik. Det forhold, at udtalelserne blev fremsat uden brug af advokattitel, men alene med angivelse af hans fornavn, kunne ikke føre til et andet resultat.