Kurators mangelfulde habilitetserklæring og sen anmodning om udpegning af ad hoc kurator

Sagsdato: 30. oktober 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, som havde anmodet skifteretten om at blive udpeget som kurator, uden at oplyse retten om, at hans partnerkollega havde en nær klientrelation til en af boets medejere, havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke i tilstrækkelig grad at have sikret sig, at oplysninger, der var af væsentlig betydning for skifterettens beslutning om at udpege ham som kurator, forelå for skifteretten. Nævnet fandt endvidere, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke af egen drift at have foranlediget, at der blev udpeget en ad hoc kurator til at varetage salgsprocessen, allerede da det viste sig, at den pågældende medejer var interesseret i at købe boets aktiver.