Forsøg på at fortrænge en anden advokat fra forsvarerhvervet

Sagsdato: 17. maj 2018
Sagstype: dom

Resumé:
Retten tiltrådte på baggrund at sagens omstændigheder - og da den af advokaten afgivne forklaring ikke kunne føre til andet resultat - at pågældende advokat havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens§ 126, stk. 1, ved at have forsøgt at fortrænge en anden advokat fra forsvarerhvervet.