Interessekonflikt ved firmaskift

Sagsdato: 24. januar 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Kurator gjorde gældende bl.a., at advokat A havde foretaget behandling af nogle omstødelsessager, da denne var ansat hos kurator, og at advokat A var dybt involveret og havde en betydelig viden og indsigt i sagerne. Idet advokat A var blevet ansat hos det advokatfirma, der repræsenterede modparterne i omstødelsessagerne, skete der smitte af hele kontoret, herunder af indklagede, advokat B. Det blev af advokat B gjort gældende bl.a., at den omstændighed, at advokat A i en kortere periode havde været involveret i sagsbehandlingen på kurators kontor og i et omfang havde optrådt på kurators vegne ikke medførte, at der opstod risiko for interessemodsætning. Nævnet udtalte, at det ikke kunne udelukkes, at advokat A i forbindelse med behandlingen af sager for konkursboet var kommet i besiddelse af fortrolige oplysninger, der kunne benyttes af advokat B ved dennes repræsentation af sine klienter i omstødelsessagerne. Den omstændighed, at advokat A efter det oplyste ikke var involveret i sagerne hos det nye advokatfirma, kunne ikke føre til en ændret vurdering, idet nævnet herved lagde vægt på, at der var sket afsmitning mellem advokat